Referater

Referat af Lundehus Kulturforsynings generalforsamling mandag 24. april, 2023 i Lundehus kirke

Tilstede var 14 personer.
Generalforsamlingen blev indledt med at Aud lod propperne springe på et par flasker spumante som markering af at Lundehuatorvet den 14. juni skal indvies. Det er en stor sejr, der ikke var kommet i stand uden Lundehus Kulturforsyning.

Derefter bød Ebbe bød velkommen til Trine Normann, der fremover skal repræsentere ”Emdrupvej som Living Lab for Bynatur ” i foreningen. Ebbe redegjorde for det samarbejde, der er indledt mellem LivingLab og Lundehus Kulturforsyning. Samarbejdet indebærer, at Lundehus Kulturforsyning nu formelt står som modtager af donationen fra Nordea fonden, men det er LivingLab, der er ansvarlig for at realisere de planer i ansøgningen, der resulterede i donationen fra Nordea fonden, herunder administration og rapportering mv. Trine orienterede om det arbejde der nu forestår med arbejdet for begrønning af Emdrupvej.

Derefter startede selve generalforsamlingen.
Ole Blom valgtes til dirigent og Birthe Løhr valgtes til referent.
Ole bød velkommen og noterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Beretning:
Ebbe Lauridsen, fremlagde beretningen. Den redegjorde for foreningens arbejde i det forgangne år og indeholdt desuden visioner og planer for aktiviteter i det kommende år.
Britta Baerens stillede sig kritisk over for fremgangsmåden i forbindelse med det indledte samarbejde mellem Lundehus kulturforsyning og LivingLab. Ebbe svarede, at ansøgningen til Nordea fonden nødvendiggjorde en hurtig reaktion, og at samarbejdet faldt fint i tråd med foreningens formål og foreningens egne bestræbelser på begrønning af Emdrupvej.
Derefter blev beregningen godkendt.

Regnskab:
Ebbe ønskede 1 minuts stilhed for foreningens mangeårige medlem og revisor, Michael Keil, derefter fremlagde Birthe Løhr regnskabet til godkendelse. Hun indledte med at gøre opmærksom på, at kontingentindbetalingen ikke dækkede foreningens udgifter og foreslog en ny procedure for indbetaling. Fremover kan medlemmerne indbetale pr mobil pay til Birthe.
Regnskabet blev godkendt. .
Det blev besluttet at bevare kontingentet på 50 kr årligt.

Der var ingen indkomne forslag.

Ebbe Lauridsen og Birgitte Mølgaard og Arne Jerlind var på valg. Ebbe og Birgitte genopstillede. Arne Jerlind ønskede ikke genvalg og i stedet valgtes Trine Normann. Britta Baerens blev genvalgt som suppleant.
Arne Jerlind blev valgt til revisor som afløser for Michael Keil.

Efter generalforsamlingen blev der serveret sandwich.

Referat af Lundehus Kulturforsynings generalforsamling mandag 25. april, 2022 i Lundehus kirke

Tilstede var 14 personer.

Ole Blom valgtes til dirigent og Birthe Løhr valgtes til referent.

Ole bød velkommen og noterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Vores formand, Ebbe Lauridsen, fremlagde beretningen. Den redegjorde for foreningens arbejde i det forgangne år og indeholdt desuden visioner og planer for aktiviteter i det kommende år.

Kassereren, Birthe Løhr, fremlagde regnskabet til godkendelse. De tilstedeværende godkendte regnskabet.

Der var ingen indkomne forslag.

Det blev besluttet at bevare kontingentet på 50 kr årligt.

Grethe Trap ønskede at træde ud af bestyrelsen. I stedet valgtes Ole Blom. Birgitte Mølgaard Nielsen var ikke selv til stede, men ifølge Ebbe modtog hun genvalg. Birthe blev genvalgt som kasserer.

Ole tilbød i vid udstrækning af stå for madlavningen, hvilket blev meget vel modtaget.

Efter generalforsamlingen blev der serveret sandwich og drikkevarer.

Referat af Lundehus Kulturforsynings generalforsamling den 31.05.2021

Tilstede var 10 personer

Formanden bød velkommen og takkede for fremmødet

Merete Pedersen valgtes til dirigent og Birthe Løhr valgtes til referent
Merete noterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
Vores formand, Ebbe Lauridsen, læste beretningen højt. Den redegjorde for foreningens arbejde i det forgangne år, et arbejde, som på grund af corona-restriktioner, stort set havde ligget i dvale. Dog havde vi under konceptet “Bestil en forsker” fået arrangeret et on-line-foredrag, der omhandlede den demografiske udvikling i Region Sjælland og Region Hovedstaden, et emne, der var ret interessant for vores område, hvor der igennem de senere år, er sket en markant ændring i befolkningssammensætningen.
Ebbe omtalte også vores engagement i Lundehus torvefest september 2020, en fest, der blev en stor succes og besøgt af mange mennesker fra lokalområdet. Af visioner for vores område nævnte Ebbe både overdækningen af Lyngbyvejen og det arbejde, der var i gang med en ´begrønning´ af Emdrupvej.
Kassereren, Birthe Løhr, fremlagde regnskabet, som blev godkendt af de tilstedeværende.

Formanden, Ebbe Lauridsen, modtog genvalg
Birgitte Mølgaard modtog genvalg
Arne Jerlind blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Dorrit Rømer, der ønskede at træde ud.
Britta Baerens modtog valg som suppleant
Michael Keil blev genvalgt til revisor

Der var ingen indkomne forslag

Det blev besluttet at bevare kontingentet på 50 kr. årligt

Ebbe ville indkalde til et møde inden 14 dage, så bestyrelsen kunne konstituere sig. Derefter var der lidt løs snak. Ole Blom opfordrede alle til at tænke ´ud ad boksen´ og prøve at skaffe nye medlemmer og mente, at vi skulle have nogle flere arrangementer med forskelligt indhold. Britta foreslog, at man kunne prøve at afholde et bankospil, og Merete foreslog at vi reklamerede for os selv ved den kommende torvefest (4/9).

Formanden sluttede af med at takke alle for et godt møde.

Referat af Lundehus Kulturforsynings generalforsamling den 31.08.2020

Tilstede var 14 personer.
Ole Blom valgtes til dirigent og Birthe Løhr valgtes til referent.
Ole bød velkommen og noterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Vores formand, Ebbe Lauridsen, fremlagde beretningen. Den redegjorde for foreningens arbejde i det forgangne år og indeholdt desuden visioner og planer for aktiviteter i det kommende år.
Kassereren, Birthe Løhr, fremlagde regnskabet til godkendelse. De tilstedeværende godkendte regnskabet, men da det ikke havde været omkring vores revisor, kunne det ikke formelt godkendes.
Der var ingen indkomne forslag.
Det blev besluttet at bevare kontingentet på 50 kr årligt.
Grethe Trap ønskede at træde ud af bestyrelsen. I stedet valgtes Ole Blom. Birgitte Mølgaard Nielsen var ikke selv til stede, men ifølge Ebbe modtog hun genvalg. Birthe blev genvalgt som kasserer.
Det blev snakket om at få madklubben i gang igen, da den på grund af corona-restriktioner havde ligget stille siden marts. Ole tilbød i vid udstrækning af stå for madlavningen, hvilket blev meget vel modtaget.
Merete Pedersen kom med en opfordring til alle om at slutte op om festen på Lundehustorvet lørdag den 5. september.
Dorte Bertram læste “En gammel nonnes bøn” højt til latter og eftertanke. “Bønnen” er i øvrigt fundet i året 1610 bag på indgangsdøren til en engelsk kirke.
Efter generalforsamlingen blev der serveret sandwich og drikkevarer.

 

Referat af Lundehus Kulturforsynings generalforsamling den 6. maj 2019

På generalforsamlingen deltog 18 medlemmer
Formanden, Ebbe Lauridsen, bød velkommen
Ole Blom valgtes til dirigent
Birthe Løhr valgtes til referent
Formanden læste sin beretning højt. Beretningen informerede om foreningens arbejde i det forløbne år og omtalte planer og visioner for det kommende år
Kassereren, Birthe Løhr, fremlagde regnskabet, der godkendtes. Kontingentet fastsattes til 50 kr.
Formanden, Ebbe Lauridsen plus to bestyrelsesmedlemmer, Grethe Trap, Dorrit Rømer samt suppleanten, Vivi Bresson, var på valg. De modtog alle genvalg. Også revisor, Michael Keil modtog genvalg
Der var ingen indkomne forslag at behandle

Under punktet `eventuelt`, var der flere, der tog ordet:
Dorthe Bertram fortalte lidt om den store indsamlingsdag i februar, hvor vores forening stod for indsamling af skrald i vores område. Et arrangement, der var forløbet meget tilfredsstillende. Dorthe nævnte også vores foredragsaften den 29. april. Vi havde under konceptet “Bestil en forsker” i forbindelse med Forskningens Døgn, haft besøg af en professor emeritus i økonomi. Det var en lærerig og udbytterig aften med pænt fremmøde.
Ebbe meddelte, at de planer, vi havde haft omkring Lundehustorvet, var blevet midlertidigt skrinlagt, da bevillingerne var bortfaldet, og at der skulle søges på ny om at få  Lundehustorvet på dagsordenen.

Der blev fra fra flere sider gjort opmærksom på, at trafikken på Strødamvej var utryghedsskabende, idet mange bilister benyttede vejen som en smutvej og ofte kørte med høj hastighed til stor gene for de mange, der krydser vejen, specielt ved Fakta, hvor der er dårligt udsyn. Hans foreslog, at man skulle søge om at få bump på Strødamvej for at nedsætte bilernes hastighed. Ebbe vil forelægge sagen for bymiljøudvalget.

Aud oplyste, at der foregik nogle aktiviteter på Balders Plads, som vi måske kunne tilslutte os.

Hanne Refslund fortalte, at havecentret på Emdrupvej, tidligere Gartner Preisler, måske lukkede og at Ryvang Vejlaug overvejede at leje sig ind der, hvis det blev en mulighed

Derpå sluttede generalforsamlingen, og Ebbe takkede dirigenten, fordi han havde sørget for god ro og orden under mødet.

 

Referat af ordinær generalforsamling 30. april 2018

Dagsordenen 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Referat:
Ad 1: Ebbe blev valgt til dirigent

Ad 2: Beretningen blev godkendt

Ad 3: Regnskabet blev godkendt

Ad 4: Der var ikke indkommet forslag, men under beretningen var der en debat om foreningens aktiviteter. Det blev foreslået at etablere et event-udvalg, der skal udarbejde forslag til en event på Lundehustorvet, eventuelt i samarbejde med Bispebjerg lokaludvalg/sekretariatet. Ebbe indkalder til et møde om dette.

Desuden blev det foreslået at afholde andre typer af aktiviteter, fx. spilleaften, erindringer mm. Der blev spurgt til, hvor disse eventuelt kunne afholdes, da kirkens lokaler allerede er optaget af andre aktiviteter. Ebbe oplyste, at spejderhytten på Børskovvej, hvor vi før har haft aktiviteter, er blevet istandsat, og Rikke Blak, der er kontaktperson til DUI har inviteret til en besigtigelse af lokalerne. Ebbe kontakter hende mhp en mødeaftale.

Ad 5: Kontingent for 2018 blev fastsat til 50 kr. Kontingent kan indbetales på mobilpay: 37727

Ad 6,7,8,9: Valg: Birthe blev genvalgt som kasserer, og Grethe som medlem af bestyrelsen. Mike blev genvalgt som revisor og Johnny Bannow blev valg som suppleant til erstatning for Vivi Bresson der ikke ønskede genvalg.

Ad 10: Dorte foreslog at der blev sat en bænk op på pladsen foran Fakta,

 

Referat af ordinær generalforsamling 5. maj 2017

Dagsordenen
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det
kommende år.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Referat:
Ad 1: Ebbe blev valgt til dirigent

Ad 2: Beretningen blev godkendt

Ad 3: Regnskabet blev godkendt

Ad 4: Der var ikke indkommet forslag, men der var en debat om foreningens aktiviteter og hvordan de kan fremmes og udvikles. Madklubben fortsætter efter sommerferien. Vi vil prøve at få en anden ugedag end fredag. Kokkelisten skal sættes mere i system.
Ideer til andre aktiviteter er meget velkomne. Dorte foreslog en ”lappeklub”, Ebbe forslog en spilleklub. Vi bør måske genoplive aktivitetsudvalget. Det tager vi op efter sommerferien.

Ad 5: Kontingent for 2017 blev fastsat til 50 kr.

Ad 6,7,8,9: Valg: Dorte ønskede at trække sig fra bestyrelsen. I stedet blev Birgitte Mølgaard Nielsen valgt. Vivi Bresson  blev valgt som suppleant.

Ad 10: Der var ikke noget under eventuelt

 

Referat af ordinær generalforsamling i Lundehus Kulturforsyning 2. marts 2016

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det
  kommende år.
 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Referat:

Ad 1: Stig blev valgt

Ad 2:

Lundehus Kulturforsyning synger måske på sidste vers. Foreningen har formået at skabe opmærksomhed om vores kvarter i Lokaludvalget, hvilket bevirkede, at vi fik vores eget kapitel i bydelsplanen. Kommunen ville bare ikke bevilge de nødvendige midler, så det fik vi ikke så meget ud af.

Vi har afholdt en stribe gode møder og  arrangementer,men har ikke formået at vedligeholde den store opbakning, vi fik i starten.

Det har også knebet med at få hul igennem til kommunen. Vores fine planer om en lokal kulturcafe med biblioteksservice/borgerservice/mødelokaler, udendørs servering mm. endte med, at AAB hellere ville leje apoteket ud til en bodega end til os. I stedet fik vi lov til at være i DUI-hytten, men dens fremtid er usikker.

Nordhavnsvejen var den provokation, der startede foreningen. Nu kan vi se frem til  en næsten uoverstigelig barriere lige midt ned gennem vores kvarter. Grimme støjskærme, der spærrer uden at hjælpe stort på støjen. Og magtesløshed i stedet for den optimisme, vores forening startede på.

Samtidig får Nordvest et velfortjent områdeløft mere, og vi kan kigge i vejviseren efter noget, der bare ligner et løft her i Ryparken-Lundehus.

Beretningen blev godkendt

Ad 3: Regnskabet blev godkendt

Ad 4: Indkomne forslag: På baggrund af det lave aktivitetsniveau og usikkerhed om muligheden for fortsat at kunne være i DUI-hytten, blev der fremsat forslag om at sætte foreningen på vågeblus. Det blev besluttet at søge foreningens aktiviteter videreført i menighedslokalerne i Lundehus Kirke.

Ad 5: Det blev besluttet at køre et år med gratis medlemsskab

Ad 6: Ebbe Lauridsen blev valgt til formand

Ad 7: Birte Løhr blev valg til kasserer

Ad 8: Øvrige medlemmer: Dorte Bertram, Dorrit Rømer, Grethe Trap

Ad 9: Michael Keil blev valg til revisor.

Ad 10: Der var ikke punkter under Eventuelt.